Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2014 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът предоставя възможност за провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища за придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация "детски/начален учител" с цел повишаване на квалификацията на млади педагогически специалисти.

Изпълнител на проекта е Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) при СУ „Св. Климент Охридски” в сътрудничество с Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В обучението участват 310 учители от цялата страна, на възраст до 35 години.

Целта на проекта е да се повиши професионалната компетентност на младите специалисти по отношение на научната, педагогическата и управленската подготовка, да се усвои мобилен и модулно диференциран модел за учене през целия живот, както и да се повиши мотивацията им за самоусъвършенстване.

Проектът стартира на 29 ноември 2013 г., неговата продължителност е 12 месеца и завършва през ноември 2014 г.

Прескочи курсове